MO - 2012 Presidential Election: Mitt Romney 50% - Barack Obama 43% - (SurveyUSA 11/05/2012) chart & more info

Barack Obama
Mitt Romney
 • Romney +7

MO - 2012 Presidential Election: Mitt Romney 53% - Barack Obama 45% - (Public Policy Polling 11/04/2012) chart & more info

Barack Obama
Mitt Romney
 • Romney +8

MO - 2012 Presidential Election: Mitt Romney 54% - Barack Obama 42% - (We Ask America 10/31/2012) chart & more info

Barack Obama
Mitt Romney
 • Romney +12

MO - 2012 Presidential Election: Mitt Romney 54% - Barack Obama 41% - (Post-Dispatch/Mason-Dixon 10/27/2012) chart & more info

Barack Obama
Mitt Romney
 • Romney +13

MO - 2012 Presidential Election: Mitt Romney 52% - Barack Obama 46% - (Public Policy Polling 10/21/2012) chart & more info

Barack Obama
Mitt Romney
 • Romney +6

MO - 2012 Presidential Election: Mitt Romney 54% - Barack Obama 43% - (Rasmussen 10/19/2012) chart & more info

Barack Obama
Mitt Romney
 • Romney +11

MO - 2012 Presidential Election: Mitt Romney 55% - Barack Obama 41% - (Wenzel Strategies 10/15/2012) chart & more info

Barack Obama
Mitt Romney
 • Romney +14

MO - 2012 Presidential Election: Mitt Romney 49% - Barack Obama 46% - (Rasmussen 10/04/2012) chart & more info

Barack Obama
Mitt Romney
 • Romney +3

MO - 2012 Presidential Election: Mitt Romney 51% - Barack Obama 45% - (Public Policy Polling 10/03/2012) chart & more info

Barack Obama
Mitt Romney
 • Romney +6

MO - 2012 Presidential Election: Mitt Romney 48% - Barack Obama 45% - (We Ask America 10/02/2012) chart & more info

Barack Obama
Mitt Romney
 • Romney +3

MO - 2012 Presidential Election: Mitt Romney 48% - Barack Obama 45% - (Rasmussen 09/13/2012) chart & more info

Barack Obama
Mitt Romney
 • Romney +3

MO - 2012 Presidential Election: Mitt Romney 53% - Barack Obama 41% - (Public Policy Polling 08/30/2012) chart & more info

Barack Obama
Mitt Romney
 • Romney +12

MO - 2012 Presidential Election: Mitt Romney 53% - Barack Obama 36% - Gary Johnson 4% - (Gravis Marketing 08/30/2012) chart & more info

Barack Obama
Mitt Romney
 • Romney +17

MO - 2012 Presidential Election: Mitt Romney 50% - Barack Obama 43% - (Post-Dispatch/Mason-Dixon 08/25/2012) chart & more info

Barack Obama
Mitt Romney
 • Romney +7

MO - 2012 Presidential Election: Barack Obama 47% - Mitt Romney 46% - (Rasmussen 08/24/2012) chart & more info

Mitt Romney
Barack Obama
 • Obama +1

MO - 2012 Presidential Election: Mitt Romney 52% - Barack Obama 42% - (Public Policy Polling 08/23/2012) chart & more info

Barack Obama
Mitt Romney
 • Romney +10

MO - 2012 Presidential Election: Mitt Romney 48% - Barack Obama 47% - (Chilenski Strategies 08/14/2012) chart & more info

Barack Obama
Mitt Romney
 • Romney +1

MO - 2012 Presidential Election: Mitt Romney 45% - Barack Obama 44% - (SurveyUSA 08/13/2012) chart & more info

Barack Obama
Mitt Romney
 • Romney +1

MO - 2012 Presidential Election: Mitt Romney 50% - Barack Obama 42% - (Poll Headlines "July Average" 08/01/2012) chart & more info

Barack Obama
Mitt Romney
 • Romney +8

MO - 2012 Presidential Election: Mitt Romney 50% - Barack Obama 44% - (Rasmussen 07/31/2012) chart & more info

Barack Obama
Mitt Romney
 • Romney +6

1